การประชุมอนุกรรมการสารัตถะ ครั้งที่ 1 มี.ค. 2562

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการพิจารณา ประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ร่วมหารือความคืบหน้าการผลักดันเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และครั้งที่ ๓๕ รวมถึง พิจารณายกร่างระเบียบวาระการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ มีคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ และผู้แทน รวม ๔๐ คน จาก ๒๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

Share

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะแจ้งผู้สอบได้มารายงานตัว ในกรณีที่ผู้สอบได้ ไม่มารายงานตัวจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่ประกาศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ https://goo.gl/GxZxGh

Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวและไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ได้ยื่นเอกสารการ สมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศภายในวันที่ รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู็มีสิทธิสัมภาษณ์ได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ 
https://goo.gl/qF1Mey

Share