Announcement

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็น "ทูตสันถวไมตรี" ด้านหลักนิติธรรมอาเซียน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอา...
ASEAN

ASEAN

            "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ "การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์ก...

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2549 ที่บาหลี ผู้นำอาเซียนได้แสดงเจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยประชาคมในสามเสาหลัก ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประช...

วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2015

คณะทำงานของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACCWG) เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2015 เสนอโดยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วิสัยทัศน์ การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน มีพลวัตร และเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน องค์ประกอบที่สำคัญที่ได้รับการเสนอ 1. เจตจำนงที่แน่วแน่ การมีส่วนร่วมและความรับผิดช...
Contact Us

Contact Us

กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Foreign Affairs Division, Permanent Secretary office, Ministry of Social Deverlopment and Human Security ที่อยู่ เลขที่  1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมห...
Documents

Documents

  เอกสารเผยแพร่ ASCC 2. เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ 3. เอกสารการติดตามและประเมินผล 4. เอกสารจาก C-ASEAN 5. วิดีโอและสื่อการเรียนรู้    6.ปฏิญญาอาเซียน ...
ASCC

ASCC

แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทยภายหลังปี พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2559-2563) เอกสารประกอบการขอรับอาเซียนครั้งที่ 30 เอกสารประกอบการขอรับอาเซียนครั้งที่ 31 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ ASCC  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชา...
C-ASEAN Documents

C-ASEAN Documents

  ASEAN Quarterly ฉบับเดือนมกราคม theme - ASEAN at 50 Download Here
Others

Others

จุลสาร "จับตาอาเซียน" ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย The 3rd Issue of "The ASEAN" Magazine: Social Protection for All in ASEAN ...
Video

Video

        1. วิดีโอยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 2. วีดีโอ ASEAN Socio-Cultural Community
Others

Others

   
ASEAN Infographics

ASEAN Infographics

    Brunei Darussalam           Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam...
Splash Page

Splash Page

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กองการต่างประเทศ สป.พม....
ASEAN News

ASEAN News

ASEAN News 27 มิถุนายน 2559 ASEAN News 4 กรกฎาคม 2559 ASEAN News 11 กรกฎาคม 2559 ASEAN News 25 กรกฎาคม 2559 ASEAN News 1 สิงหาคม 2559  ASEAN News 15 สิงหาคม 2559 ASEAN News 22 สิงหาคม 2559 ASEAN News 29 สิงหาคม ...
Global News

Global News

Global News 28 พฤศจิกายน 2559 Global News 9 มกราคม 2560 Global News 16 มกราคม 2560 Global News 23 มกราคม 2560 Global News 30 มกราคม 2560  Global News 6 กุมภาพันธ์ 2560 Global News 20 กุมภาพันธ์ 2560 Global News 27 กุมภาพันธ์ 2560  Glo...

Thai-Myanmar's Social Worker Workshop

INTENSIVE CAPACITY BUILDING WORKSHOP FOR MYANMAR’ SOCIAL WORK EDUCATORS/PRACTITONERS August 14-28, 2017 Phra Prachabodi Institute, Pathumthani, Thailand Photo Album Course Materials

Course Materials

To see the whole page, please tilt your phone for landscape view. Topic Resources Persons Materials Tue.15 Aug 09.00-12.00 Overview of Social Work Education in Thailand and Overview of the workshop Dr. Kovit Puang-ngam...

 

 

Brunei Darussalam

 

 

 

 

 

Cambodia

Indonesia

Lao PDR

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thailand

Vietnam

Share