1. เอกสารเผยแพร่ ASCC

2. เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ

3. เอกสารการติดตามและประเมินผล

4. เอกสารจาก C-ASEAN

5. วิดีโอและสื่อการเรียนรู้ 

 

6.ปฏิญญาอาเซียน

ชื่อหนังสือ ปี ดาวน์โหลด
ASEAN Enabling Masterplan 2025

แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ
2018PDF

PDF
Joint Statement of the Third ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW)2018PDF
Asean Declaration on The Adoption Of The ASEAN Youth in Climate Action and Disaster Resilience Day

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองวันเยาวชนอาเซียน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
2018PDF


PDF
ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมการป้องกันเพื่อมุ่งไปสู่สังคมที่มีสันติสุข ไม่แบ่งแยก มีคุ้มกัน สุขภาพดี และมีความกลมเกลียว
2017PDFPDF
ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals
2017PDF
Asean Declaration on the Adoption of the ASEAN Youth Development Index

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน
2017PDF


PDF
Joint Statement on Promoting , Peace and Security in ASEAN

แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน
2017PDF


PDF
Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN

ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ:การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน
2015PDF


PDF
Bandar Seri Begawan Declaration on Youth Volunteerism and Entrepreneurship
2013PDF
ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครองทางสังคม (ENG-THAI)
2013PDF
The Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in ASEAN
2012PDF
Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of the Persons with Disabilities in ASEAN Community
2011PDF
Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children
2010PDF
กรณีต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด -PDF
Share