กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Foreign Affairs Division, Permanent Secretary office, Ministry of Social Deverlopment and Human Security

ที่อยู่

เลขที่  1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1034 Krung Kasem Rd., Mahanak
Pom Purab Sattru Phai ,
Bangkok  10100

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel.)

0 2202 9095 และ  0 2202 9098

โทรสาร (Fax)

0 2202 9098