การสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนครั้งที่ 2 และการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนครั้งที่ 2 และการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังเครือข่ายภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคตของอาเซียนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี ๒๕๖๒
 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายจากวิทยากรต่างๆ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี ๒๕๖๒” “ทิศทางของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน และการขับเคลื่อนแผนงานอื่นๆ ที่ไทยมีวาระเป็นประธาน” การเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์หรือผลลัพธ์สำคัญที่หน่วยงานต้องการผลักดันในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” และการปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานอาเซียน จำนวน ๑๐๙ มาตรการ
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 80 คน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การศึกษาดูงาน ณ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
การบรรยาย เวทีเสวนา และการปฏิบัติการกลุ่มย่อย
 
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายและสไลด์นำเสนอ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือเข้าไปยังลิ้งค์ http://tiny.cc/p6suvy
 
Share

การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (2018 ASEAN Conference on Juvenile Justice Reform “ASEAN for Children in conflict with the law 2018, Implementation of Restrorative Justice and Global Study on Children Deprived of Liberty”)

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของประเทศไทย (นายวันชัย รุจนวงศ์) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของมาเลเซีย (Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal) ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (UNICEF EAPRO) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (ASEAN for Children in Conflict with the Law 2018, Implementation of Restorative Justice and Global Study on Children Deprived of Liberty) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2016 – 2020) ของ ACWC ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม Panorama 2  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยใน  ACWC และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวต้อนรับ

ในโอกาสนี้ Ms. Marta Santos Pais ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ ในเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก ได้ส่งสารผ่าน Video Link มายังผู้เข้าร่วมการประชุมโดยกล่าวถึงมาตรฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในบริบทของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ และการประชุมครั้งนี้ Prof. Manfred Nowak ผู้เชี่ยวชาญอิสระการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ได้เข้าร่วมการประชุมและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (The Global Study on Children Deprivation of Liberty) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ดีในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งหารือมาตรฐานและการกำหนดนโยบายร่วมกันเพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในระหว่างการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนด้านสิทธิเด็กจากคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักกฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจากสมาชิกอาเซียน และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยและองค์การระหว่างต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เช่น TIJ, UNODC, UNICEF เป็นต้น สำหรับในช่วงท้ายของการประชุม นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยใน ACWC และ Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal ผู้แทนมาเลเซียใน ACWC ได้กล่าวปิดการประชุมดังกล่าวร่วมกัน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน

       

 

สามารถดาวน์โหลด Power Point ของการประชุมได้ตาม QR Code ข้างล่างนี้

Power Point นำเสนอวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 

Power Point นำเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 Power Point นำเสนอวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 

 

Share