การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
– มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการใช้งาน แอปพลิเคชั่น ต่างๆ สําหรับ การประชุม / การสัมมนา ในรูปแบบการประชุม ทางไกลได้
– หากมีความรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบ Infographic ต่างๆ และ/หรือ หากมีผลคะแนน วัดระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ หรือ เทียบเท่า จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
– TOEIC = ๕๕๐ ขึ้นไป
– TU-Get = ๕๐๐ ขึ้นไป
– CU-TEP = ๖๐ ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือ สแกน QR Code ข้างล่างนี้

Share

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ซึ่งเข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

Share

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษ คนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป การประชุมฯ มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทในทศวรรษที่ผ่านมา การหารือเกี่ยวกับการทบทวนกรอบนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านคนพิการ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอธิบดีกรม พก. (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากองค์กร/มูลนิธิ/หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ รวมประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

Share