การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (the 2nd ACCWG-PHE) และการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (JCM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล จำนวน 2 รายการ ดังนี้
เวลา 13.00น.
1. การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (the 2nd Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies: ACCWG-PHE) ผ่านระบบทางไกล การประชุม ACCWG-PHE มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การรายงานในเรื่องสถานการณ์โควิด 19 ในอาเซียน และความพยายามของอาเซียนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบาด ซึ่งนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสาขาสาธารณสุข และสำนักเลขาธิการอาเซียน การติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กองทุนอาเซียนในการแก้ปัญหาโควิด 19 การสำรองเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานอาเซียนในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การดำเนินงานระยะฟื้นฟูจากผลกระทบที่เกิดจากโควิด 19 โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) ต่อไป
เวลา 15.00น.
2. การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสามเสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ และรองเลขาธิการอาเซียนจากสามเสาหลัก การประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นเร่งด่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2563 การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี พ.ศ. 2568 การทบทวนการดำเนินงานตามกฎบัตรอาเซียน การส่งเสริมการประดับธงอาเซียนและใช้เพลงชาติอาเซียนให้มากขึ้น การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาคให้เข้ากับเป้าหมายของอาเซียน การเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 26 รวมถึงการประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวสามเสาหลัก และคาบเกี่ยวสาขาต่างๆ การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พ.ศ. 2573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

การประชุมเพื่อหารือในเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้แทนกองการต่างประเทศ และผู้แทนสายด่วน 1300 เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM การประชุมดังกล่าว จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรึกษาหารือในคณะทำงานกลุ่มเล็ก ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่ทำงานด้านความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กโดยมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะ (Gender- based violence) และความรุนแรงต่อเด็กที่ใช้ติดตามสถานการณ์ช่วง COVID-19
2. มาตรการเพื่อดูแลรักษาและเยียวยาต่อความรุนแรงบนฐานเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็ก ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จำเป็นในระดับพื้นที่อยู่ในแผนเตรียมความพร้อมและการรับมือ ตลอดจนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
3. มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และมีการรายงานความรุนแรงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล ศาล หรือ
หน่วยบริการสวัสดิการสังคม
4. อัพเดทเรื่องตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงต่อเด็ก โดย UNFPA
5. แนวทางการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ UN Resident Coordinator และผู้แทน WHO, UNFPA, UNICEF, UN Women ตามหนังสือหารือจาก UN ทั้งนี้ มีผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนโครงการความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมทางเพศของสตรี: Sexuality Studies Association ผู้แทนมูลนิธิเพื่อนหญิง ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ: HomenetThailandผู้แทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมด้วย

Share

การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 15th SOC-COM) ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 15th SOC-COM) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานหรือรองประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การนำเสนอแผนงานหลักภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” 2) การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (Mid-Term Review (MTR) of the Implementation of the ASCC Blueprint 2025) 3)ความก้าวหน้าการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  4) การดำเนินงานของอาเซียนในการรับมือกับ COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

Share