การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (2018 ASEAN Conference on Juvenile Justice Reform “ASEAN for Children in conflict with the law 2018, Implementation of Restrorative Justice and Global Study on Children Deprived of Liberty”)

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของประเทศไทย (นายวันชัย รุจนวงศ์) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของมาเลเซีย (Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal) ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (UNICEF EAPRO) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (ASEAN for Children in Conflict with the Law 2018, Implementation of Restorative Justice and Global Study on Children Deprived of Liberty) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2016 – 2020) ของ ACWC ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม Panorama 2  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยใน  ACWC และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวต้อนรับ

ในโอกาสนี้ Ms. Marta Santos Pais ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ ในเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก ได้ส่งสารผ่าน Video Link มายังผู้เข้าร่วมการประชุมโดยกล่าวถึงมาตรฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในบริบทของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ และการประชุมครั้งนี้ Prof. Manfred Nowak ผู้เชี่ยวชาญอิสระการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ได้เข้าร่วมการประชุมและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (The Global Study on Children Deprivation of Liberty) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ดีในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งหารือมาตรฐานและการกำหนดนโยบายร่วมกันเพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในระหว่างการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนด้านสิทธิเด็กจากคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักกฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจากสมาชิกอาเซียน และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยและองค์การระหว่างต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เช่น TIJ, UNODC, UNICEF เป็นต้น สำหรับในช่วงท้ายของการประชุม นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยใน ACWC และ Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal ผู้แทนมาเลเซียใน ACWC ได้กล่าวปิดการประชุมดังกล่าวร่วมกัน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน

       

 

สามารถดาวน์โหลด Power Point ของการประชุมได้ตาม QR Code ข้างล่างนี้

Power Point นำเสนอวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 

Power Point นำเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 Power Point นำเสนอวันที่ 4 พฤษภาคม 2561