เอกสารการบรรยายสถานการณ์สังคมโลกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เอกสารการบรรยาย
การพัฒนาสังคม : สถานการณ์สังคมโลกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียน
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

Download เอกสาร

เอกสารการบรรยายมิติสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เอกสารการบรรยายมิติสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โดย ท่านไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียน
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

Download เอกสาร