คณะทำงานของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACCWG) เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2015 เสนอโดยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

วิสัยทัศน์
การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน มีพลวัตร และเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน

องค์ประกอบที่สำคัญที่ได้รับการเสนอ
1. เจตจำนงที่แน่วแน่ การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนอาเซียน ภายใต้กลไกที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและปลูกฝังการมีสำนึกรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์โดยรวมสำหรับทุกคน

2. ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและโอกาสสำหรับทุกคน และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

3. การพัฒนาทางสังคมที่สมดุลกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน

4. เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการตั้งรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ที่อุบัติขึ้นร่วมกัน

5. เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่มีความกระตือรือล้น

วิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) …