วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกรมต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 24 (24th Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุม ASCC Council Meeting ดังกล่าวมีระเบียบวาระสำคัญในการรับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงานหลัก ตลอดจนเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการรับรองโดยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก่อนเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 การรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อริเริ่มเกี่ยวกับการตอบสนองต่อ โควิด-19 และการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 สำหรับการประชุม ASCC Council ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม