วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.15 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส พร้อมด้วยนายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 29 (29th Meeting of Senior Officials Comm ittee for the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leaders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุม SOCA ดังกล่าวมีระเบียบวาระสำคัญในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงานหลัก ตลอดจนเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการรับรองโดยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก่อนเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 2563 การรับทราบรายงานการประเมินผลครึ่งแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การดำเนินงานข้ามสาขาและข้ามเสาของ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการประชุม SOCA ครั้งที่ 30 จะจัดขึ้นในปี 2564 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม