วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศปก.พส. อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทำงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom