วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) พร้อมด้วย นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึง ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน – ญี่ปุ่น ในเรื่องสังคมเอื้ออาทร ครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “การส่งเสริมสังคมแห่งการมีส่วนร่วมสำหรับอนาคตของเด็ก โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการซึ่งรวมถึงเด็กออทิสติกและครอบครัว” (Promoting Inclusive Society for the children’s future-Focusing on support for children with developmental disorders including Autism Spectrum Disorders and their families) และมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าเชิงวิชาการ นโยบายระดับประเทศ แนวการปฏิบัติที่ดี และการศึกษารายกรณี (case study) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสังคมแห่งการมีส่วนร่วมและเอื้ออาทร ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุข (SOMHD) ด้านแรงงาน (SLOM) และด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้ง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม