วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. นายอโณทัย อุดมศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอบรมฯ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมฯ ในอนาคต