วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) พร้อมด้วยนางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนางสาวธนัชพร ชลนภากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหลัก ACWC เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปว่าด้วยการจัดทำรายงานปีที่ 10 แห่งความสำเร็จของ ACWC แลแผนการทำงาน ACWC ปี ค.ศ. 2021-2025 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน