วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาส Urban October ประจำปี ค.ศ. 2020 ร่วมกับนางกีต้า ซับราวาล (Mrs. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ นายพัสสน ศรินทุ ผู้บริหารเซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองกับประชาสังคมโลก และร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของเมืองที่มีความครอบคลุมและยั่งยืน

เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งเมืองและที่อยู่อาศัย (Urban October) เนื่องจากองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) และกำหนดให้ทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเมืองโลก (World Cities Day) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตลอดทั้งเดือน