วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอโณทัย อุดมศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมีการหารือโครงการรวมถึงหลักสูตรอบรมต่างๆ ที่ผ่านมาของไทย รวมทั้งแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับ นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรที่เป็นสากล และคาดว่าจะเริ่มทำการอบรมในระดับภูมิภาคอาเซียนได้
ในปี
2564 เป็นต้นไป