วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) และการประชุมคณะทำงานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACCWG) ครั้งที่ 10 ว่าด้วยการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต (10th Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor-Leste’s ASEAN Membership Application) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชุมดังกล่าวจัดโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (DSG for APSC) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (SOM Leaders)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM Leaders) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leaders) คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (CPR) คณะผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุม JCM มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและประสานงานในประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ส่วนการประชุม ACCWG ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการเยือนติมอร์-เลสเตเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของทั้งสามประชาคมอาเซียน

Share