วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาในการดำเนินการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วย การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ผู้ประสานงานหลักสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และคณะประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบและรายละเอียดร่างรายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับภูมิภาค เพื่อให้การสังเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำรายงานการประเมินผลครึ่งแผนฯ ในระดับภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Share