ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม) ณ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองการต่างประเทศ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากใบสมัคร ความถูกต้องครบถ้วนของใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครฯ ฯ โดยมีผู้ที่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 119 คน รายชื่อดังปรากฏตามเอกสารแนบ
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั้งหมด เข้ารับการทดสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ไม่มารายงานตัว หรือ มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
สอบข้อเขียน : สอบพร้อมกันทั้งหมดทุกคน
ระหว่างเวลา 9.00 – 10.00 น.
**กรุณา มาถึงสถานที่สอบ
อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อลงทะเบียนและรับบัตรประจำตัวสอบ
สอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
เลขประจำตัวสอบ หมายเลข
0001 – 0025
ระหว่างเวลา 10.15 – 11.15 น.
กลุ่มที่ 2
เลขประจำตัวสอบ หมายเลข
0026 – 0050
ระหว่างเวลา 11.15 – 12.15 น.
กลุ่มที่ 3
เลขประจำตัวสอบ หมายเลข
0051 – 0075
ระหว่างเวลา 12.45 – 13.45 น.
กลุ่มที่ 4
เลขประจำตัวสอบ หมายเลข
0076 – 0100
ระหว่างเวลา 13.45 – 14.15 น.
กลุ่มที่ 5
เลขประจำตัวสอบ หมายเลข
0101–0119
ระหว่างเวลา 14.45 – 15.45 น.
**กรุณา มาถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์
อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อลงทะเบียนและรอเรียกสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าห้องสอบ ณ บริเวณที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ ตำรา เข้าไปในห้องสอบ
หมายเหตุ : สถานที่สอบไม่มีที่จอดรถ (แผนที่แนบด้านท้าย)
Share