วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) พร้อมด้วยนายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development Plus Three – SOMSWD+3) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และประเทศอาเซียนบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวท่ามกลางภาวะวิกฤติและการปรับตัวให้เข้ากับความปรกติใหม่” “Strengthening Family Resilience and Solidarity: Braving the Adversity and Adapting to the New Normal”  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการประชุม GO-NGO Forum ครั้งที่ 15 และการประชุม SOMSWD ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และยังได้หารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ในระยะต่อไป

ในโอกาสนี้ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมในนาม SOMSWD Leader ประเทศไทย เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศอาเซียนบวกสาม ซึ่งรวมถึง โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กองทุน ASEAN-Japan Fund for Building Social Safety Net ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ตลอดจนโครงการด้านคนพิการซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ASEAN+3 regional conference and study visit on universal design for public infrastructure and facilities for PWDs และ Workshop on Strengthening Self-Help Groups of PWDs in ASEAN +3 Countries

ทั้งนี้ การประชุมออนไลน์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24 กันยายน ผ่านระบบการประชุมทางไกล จัดโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานการประชุม SOMSWD และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2563

Share