วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) พร้อมด้วยนางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม และผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 (16th Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development : SOMSWD)) ผ่านระบบการประชุมทางไกล การประชุมดังกล่าว จัดโดยกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานการประชุม SOMSWD ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวท่ามกลางภาวะวิกฤติและการปรับตัวให้เข้ากับความปรกติใหม่” “Strengthening Family Resilience and Solidarity: Braving the Adversity and Adapting to the New Normal” และมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการต่างๆ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559-2563 ในโอกาสนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ได้กล่าวต่อที่ประชุมในนาม SOMSWD Leader ประเทศไทย เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้รับผิดชอบหลัก ภายใต้แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559-2563 โดยประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลักทั้งหมด 20 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานอาเซียนดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้ว จำนวน 13 โครงการ นอกจากนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ยังได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการเคลื่อนย้าย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทย ยังได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม การประชุมออนไลน์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24 กันยายน ผ่านระบบการประชุมทางไกล และมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมแบบเปิด ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม

Share