วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) พร้อมด้วย คณะผู้แทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (NCSWT) นำโดย ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี และ นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW) รวมถึง นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม และผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 15 (15th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development: 15th GO-NGO Forum) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวท่ามกลางภาวะวิกฤติและการปรับตัวให้เข้ากับความปรกติใหม่” “Strengthening Family Resilience and Solidarity: Braving the Adversity and Adapting to the New Normal” โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการหารือเกี่ยวกับ (1)ผลกระทบของโควิด-19 ต่อสถาบันครอบครัว (2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และยุทธศาสตร์การรับมือและตอบสนองต่อภาวะวิกฤต (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว (4) ข้อเสนอแนะและแนวทางที่ควรดำเนินการต่อไป

ในการนี้ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผอ.กองการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนาม SOMSWD Leader ประเทศไทย เกี่ยวกับความสำเร็จของประเทศไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความสำคัญของการปรับตัว ให้รับกับภาวะปรกติใหม่ และนำเสนอวีดิทัศน์เรื่องสั้น “จดหมายจากปลายเท้า” จัดทำโดยมูลนิธิ SCG ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเชิงบวกของคนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโควิด-19 และมีบทสรุปที่ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ในการอดทนเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรค

ทั้งนี้ การประชุมออนไลน์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24 กันยายน ผ่านระบบการประชุมทางไกล จัดโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานการประชุม SOMSWD ประจำปี พ.ศ. 2563 และมีผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Share