วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุม Virtual high-level roundatable เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบทางเพศสภาพจาก COVID-19 ตลอดจนสำรวจแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนและกลไกการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์