วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย (SOCA Leader of Thailand) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน สป.พม. เข้าร่วมการประชุมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual Interface) ระหว่างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับฝ่ายติมอร์-เลสเต โดยมีระเบียบวาระสำคัญ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้พบปะหารือและมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายติมอร์-เลสเต ตลอดจนเริ่มกระบวนการพิจารณาความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก่อนที่จะมี
การเยือนติมอร์-เลสเตของคณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุดลง ทั้งนี้ การประชุมหารือออนไลน์ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ได้แก่ วันที่ 8 และวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยจำแนกกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม ตามองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (Sectoral Body)  ทั้งนี้ การประชุมออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยการปรึกษาหารือกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Chair) และมีผู้แทนจากองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (Sectoral Body) ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนฝ่ายติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการประชุม