กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
– มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการใช้งาน แอปพลิเคชั่น ต่างๆ สําหรับ การประชุม / การสัมมนา ในรูปแบบการประชุม ทางไกลได้
– หากมีความรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบ Infographic ต่างๆ และ/หรือ หากมีผลคะแนน วัดระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ หรือ เทียบเท่า จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
– TOEIC = ๕๕๐ ขึ้นไป
– TU-Get = ๕๐๐ ขึ้นไป
– CU-TEP = ๖๐ ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือ สแกน QR Code ข้างล่างนี้