วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ สป.พม. ในฐานะผู้ประสานงานหลักสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 (the 3rd Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies: ACCWG-PHE) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ การประชุม ACCWG-PHE ครั้งที่ 3 มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าเกี่ยวกับมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ผลลัพธ์และความสำเร็จ ของมาตรการ/กลไกความร่วมมือต่างๆ ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง ปัญหาและข้อท้าทายที่ยังต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาแก้ไขต่อไป ภายใต้กรอบแผนฟื้นฟูอาเซียนที่ครอบคลุม (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response Fund) และเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับ “ระเบียงการเดินทางอาเซียน” (ASEAN Travel Corridor) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในอาเซียน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ และมีผู้แทนที่เป็นคณะทำงานฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน สำหรับประเทศไทย มีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย