วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร C.P.Tower 3 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) และ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน (นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 4 (Preparatory Meeting for the 4th Meeting for the Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN) ผ่านระบบการประชุมทางไกล การประชุมฯ มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด ในระหว่างปี 2017-2019 รวมทั้ง หารือเกี่ยวกับหัวข้อหลักที่เหมาะสมในการรับช่วงต่อเป็นเจ้าภาพของเวียดนาม ในระหว่างปี 2020-2021 และรายละเอียดการเตรียมการจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4 ในเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
– ผู้แทนฝ่ายไทย โดยกองการต่างประเทศ สป.พม. ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางสาวอรอนงค์ คำแหง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ผู้แทนฝ่ายเวียดนาม โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน (Ms.Ha Thi Minh Duc) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
– รวมทั้ง ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน แผนกขจัดความยากจนและเพศ รวมประมาณ 15 คน