วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ณ โรงแรม แบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท กรุงเทพฯ และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะประธานคณะทำงานร่วมระหว่าง ACWC กับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุม ดังนี้
– การบรรยาย เรื่อง จากปฏิญญาอาเซียนสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการสแวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน
– การอภิปราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียนและการสรุปผลการประชุมปฏิบัติการ

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนและภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในสื่อออนไลน์ เข้าร่วมรวมจำนวน 80 คน

รวมภาพประกอบการประชุม RPA 27 ส.ค.63