วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพฯ นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (2nd National Workshop) เพื่อประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองการต่างประเทศ กับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งผู้ประสานงานหลักจาก 15 สาขา (Sectoral Bodies) ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของทั้ง 15 สาขา ในระยะครึ่งแผน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือและแม่แบบ (Template) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนด และร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานการประเมินผลครึ่งแผนของประเทศไทย ก่อนจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป