วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Promoting Cross-Pillar Coordination ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานในการขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสา (Cross-cutting issues) ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (CPR) ในการประสานงานในการขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสา (Cross-cutting issues) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศในประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสา รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ CPR ในนามประเทศไทย