วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์คณะที่ปรึกษาโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย (Thailand National Level Assessment of Mid-Term Review of the Implementation of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) นำโดย รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ และนายอภิชัย สัณห์จินดา การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ของประเทศไทย ไปประกอบการจัดทำรายงานโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย เพื่อนำเสนอไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม ASCC Blueprint 2025 และประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ของ ASCC Blueprint 2025 ในระยะเวลาครึ่งแผน (2559-2563) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนแหล่งเงินทุนของการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ASCC Blueprint 2025
และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานในระยะครึ่งแผนหลัง (2564-2568) ของ ASCC Blueprint 2025 มีประสิทธิภาพมากขึ้น