วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Regional President, International Council on Social Welfare South East Asia and the Pacific Region: ICSW-SEAP) และอุปนายกคนที่ 2 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแน่นแฟ้นและตอบสนอง (Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และคณะผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน จากประเทศอินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแน่นแฟ้นและตอบสนอง (Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการรับรองของผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม