วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป การประชุมฯ มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทในทศวรรษที่ผ่านมา การหารือเกี่ยวกับการทบทวนกรอบนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านคนพิการ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอธิบดีกรม พก. (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากองค์กร/มูลนิธิ/หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ รวมประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

Share