วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก และนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กครั้งที่ ๒๐ (The 20th Meeting of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: 20th ACWC) ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom เพื่อปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก โดยมีคณะทำงานที่มาจากหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของ ACWC เข้าร่วมการประชุม โดยการสนับสนุนด้านเทคนิคจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลจากต่างประเทศประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสิ้น 30 คน

Share