วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมการอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Interview) ภายใต้โครงการประเมินผลในระยะครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย ณ อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ประสานงานหลักเฉพาะองค์กรสาขาอาเซียน 15 สาขา สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 15 สาขา ในระยะครึ่งแผนฯ