วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน และผู้แทนกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Multi-sectoral Brainstorming on Post-2025 ASEAN Community Vision ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโส 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและคณะ รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคง สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนสาขาความร่วมมืออาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญ เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต ประเด็นสำคัญที่เห็นสมควรบรรจุในวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ ตลอดจนแนวทางและกรอบระยะเวลา ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี ค.ศ. 2025 ทั้งนี้ จะมีการนำผลการประเมินครึ่งแผนและการประเมินเมื่อสิ้นสุดแผนของแผนงานประชาคมอาเซียนของแต่ละประชาคม ซึ่งรวมถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานประชาคมอาเซียนในแต่ละประชาคม บทเรียนจากการดำเนินงาน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ต่อไป