วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารจามจุรี 10 (อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววิมลรัตน์  รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (1st  National Workshop) เพื่อประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งผู้ประสานงานหลักจาก 15 สาขา (Sectoral Bodies) ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย วัตถุประสงค์คือเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลในภาพรวม การเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของทั้ง 15 สาขา ในระยะครึ่งแผน โดยใช้เครื่องมือและแม่แบบ (Template) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว