วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมอิตาลี-อาเซียน (The Italy-ASEAN Association) โดยได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย (Thai Response to COVID-19) ผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง webinar ดังกล่าว ได้แก่ นักธุรกิจชาวอิตาลีที่สนใจมาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวนประมาณ 60 คน