วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศปก.พส. ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social Work and Social Welfare) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  (สำนักงาน ก.ส.ค.) และมีนายชินชัย ชี้เจริญ เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระสำคัญเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการในระยะต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรประจำของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ต่อไป