วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Regional President, International Council on Social Welfare South East Asia and the Pacific Region: ICSW-SEAP) และอุปนายกคนที่ 2 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และครอบคลุม (Declaration on Strengthening Social Work in Realising a People-Oriented, People-Centred and Inclusive Community) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ กองการต่างประเทศ ชั้น 14 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และคณะผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน จากประเทศอินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาร่างแรกของปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และครอบคลุม (Declaration on Strengthening Social Work in Realising a People-Oriented, People-Centred and Inclusive Community) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการรับรองของผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม