วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd  Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC Council) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เลขาธิการอาเซียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การรับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึง การนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing World of Work) และขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Terms of Reference of the ASEAN TVET Council) 2) การรับรองร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และ 3) การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23
ในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายดาว ง็อก ด่ง (Dao Ngoc Dung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Minister of Labour, Invalids and Social Affairs, the Socialist Republic of Viet Nam) ในโอกาสการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึง การนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 นอกจากนี้ ยังได้หยิบยกประเด็นสำคัญ 3 ประการ ต่อที่ประชุม เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอาเซียนได้มากขึ้น ดังนี้

  1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศและประชาชนหลายล้านคนในอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน
  2. การแสดงความยินดีต่อการพัฒนาร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่ 37 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ ควรมีการดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสร้างการยอมรับต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
  3. ความจำเป็นของอาเซียนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในอาเซียน ควรมีเวทีที่เป็นทางการสำหรับการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและมีความหมายสำหรับภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum: ACSC/APF)