วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th Meeting of Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” 2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งรวมถึง การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (Mid-Term Review (MTR) of the Implementation of the ASCC Blueprint 2025) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต และการส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน 3) การดำเนินงานในระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อ COVID-19 และ 4) การพิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing World of Work) และขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Term of Reference of the ASEAN TVET Council)