วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล จำนวน 2 รายการ ดังนี้
เวลา 13.00น.
1. การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (the 2nd Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies: ACCWG-PHE) ผ่านระบบทางไกล การประชุม ACCWG-PHE มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การรายงานในเรื่องสถานการณ์โควิด 19 ในอาเซียน และความพยายามของอาเซียนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบาด ซึ่งนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสาขาสาธารณสุข และสำนักเลขาธิการอาเซียน การติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กองทุนอาเซียนในการแก้ปัญหาโควิด 19 การสำรองเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานอาเซียนในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การดำเนินงานระยะฟื้นฟูจากผลกระทบที่เกิดจากโควิด 19 โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) ต่อไป
เวลา 15.00น.
2. การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสามเสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ และรองเลขาธิการอาเซียนจากสามเสาหลัก การประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นเร่งด่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2563 การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี พ.ศ. 2568 การทบทวนการดำเนินงานตามกฎบัตรอาเซียน การส่งเสริมการประดับธงอาเซียนและใช้เพลงชาติอาเซียนให้มากขึ้น การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาคให้เข้ากับเป้าหมายของอาเซียน การเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 26 รวมถึงการประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวสามเสาหลัก และคาบเกี่ยวสาขาต่างๆ การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พ.ศ. 2573