วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกองการต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ได้เข้าร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านระบบ CISCO JABBER ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th SOCA Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASCC Council Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 เป็นแม่ข่าย ทั้งนี้ การประชุมทั้ง 2 รายการของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบของการประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะเป็นระบบเดียวกันกับที่จะใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 (36th ASEAN Summit) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563