วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้แทนกองการต่างประเทศ และผู้แทนสายด่วน 1300 เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM การประชุมดังกล่าว จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรึกษาหารือในคณะทำงานกลุ่มเล็ก ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่ทำงานด้านความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กโดยมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะ (Gender- based violence) และความรุนแรงต่อเด็กที่ใช้ติดตามสถานการณ์ช่วง COVID-19
2. มาตรการเพื่อดูแลรักษาและเยียวยาต่อความรุนแรงบนฐานเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็ก ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จำเป็นในระดับพื้นที่อยู่ในแผนเตรียมความพร้อมและการรับมือ ตลอดจนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
3. มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และมีการรายงานความรุนแรงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล ศาล หรือ
หน่วยบริการสวัสดิการสังคม
4. อัพเดทเรื่องตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงต่อเด็ก โดย UNFPA
5. แนวทางการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ UN Resident Coordinator และผู้แทน WHO, UNFPA, UNICEF, UN Women ตามหนังสือหารือจาก UN ทั้งนี้ มีผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนโครงการความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมทางเพศของสตรี: Sexuality Studies Association ผู้แทนมูลนิธิเพื่อนหญิง ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ: HomenetThailandผู้แทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมด้วย