วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 กองการต่างประเทศ
โดยการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ได้เข้าร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมด้านเทคนิคสำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (
Video conference) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th SOCA Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASCC Council Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ การประชุมทั้ง 2 รายการของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบของการประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะเป็นระบบเดียวกันที่จะใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 (36th ASEAN Summit) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563