วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.พม. ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยการประชุมในวันนี้จัด ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล การบรรยายสรุปฯ ดังกล่าว มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้แทนจากกระทรวง พม. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบสามเสาหลักประชาคมอาเซียน รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานความคืบหน้าการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ในด้านพิธีการและด้านสารัตถะให้ นรม. ทราบ ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีประเด็นสำคัญเพื่อนำเสนอ ดังนี้ 

1) เอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้เสาสังคม จำนวน 3 ฉบับ แบ่งเป็นเอกสารเพื่อรับทราบ 2 ฉบับ ได้แก่

    – เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ศธ.) และรายงานของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 (พม.)

    – เอกสารเพื่อรับรอง 1 ฉบับ คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (รง.)

2) ร่างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัล

3) ร่างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการร่างแถลงการณ์เยาวชนอาเซียน เพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันที่ 25 มิถุนายน 2563