วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 15th SOC-COM) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานหรือรองประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การนำเสนอแผนงานหลักภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” 2) การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (Mid-Term Review (MTR) of the Implementation of the ASCC Blueprint 2025) 3)ความก้าวหน้าการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  4) การดำเนินงานของอาเซียนในการรับมือกับ COVID-19