วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี ผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้แทนกองการต่างประเทศ สป.พม. พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในอาเซียน และระดับนานาชาติ รวมจำนวน 22 คน เข้าร่วม

การจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการภูมิภาคดังกล่าว ให้ผู้นำอาเซียนรับรอง ในปี 2564 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม ต่อไป