วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาในการดำเนินการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (Second Meeting of National Mid-Term Review (MTR) teams) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศทส. ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคารเอ ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลักสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ ทีมงานประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและแผนงานสำหรับการเก็บข้อมูล KPIs เพื่อใช้ในการประเมินแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับประเทศ (Data Collection Plan of the ASCC Blueprint 2025 National-Level Key Performance Indicators (KPIs) in ASEAN Member States)